Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“  (I etapas), kuriame dalyvauja ir Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla. Mūsų mokykloje šis projektas startavo nuo 2013 m. sausio 24 d.

   Projekto tikslas – siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

   Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

    Profesinio veiklinimo tikslas – padėti mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, realioje veikloje perimti ir plėtoti žinias, gebėjimus ir nuostatas, naudingas būsimai karjerai, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

    Karjeros į(si)vertinimo priemonių tikslas – padėti mokiniui pažinti savo individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai, karjeros ypatumus ir/ar karjeros kompetencijas taikant įvairias vertinimo ir įsivertinimo priemones, skirtas rinkti ir teikti adekvačius duomenis. Su karjeros paslaugomis tiesiogiai susiję karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirti priemonių tikslai, uždaviniai ir organizavimo principai aprašyti.

      Darbo paieškos priemonių tikslas – padėti mokiniams įgyti darbo paieškos įgūdžių ir/ar susirasti savo poreikius atitinkančią praktikos ir/ar darbo vietą.

straysheppas
Font Resize
www.000webhost.com